Khách Sạn Caravelle

Khách Sạn Caravelle

    Loại dự án: Khách sạn

    Địa chỉ: 19-23 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM