Khách Sạn New World Saigon

Khách Sạn New World Saigon

    Loại dự án: Khách sạn

    Địa chỉ: 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM